Drukuj

 

ueH

 

Projekt współfinansowany z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach osi priorytetowej II "Wzrost e-potencjału na Mazowszu"

Działanie 2.1 "E-usługi"

Poddziałanie 2.1.1 "E-usługi dla Mazowsza"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014 - 2020

 

 

Realizacja projektu pt.:

„Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie

e-usług w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w Warszawie“

 

 

Cel główny:

Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych

i komunikacyjnych (TIK) w Szpitalu SOLEC.


 

Dane dotyczące projektu:

Termin realizacji

Wartość projektu

Wkład EFRR

Wkład własny

02.11.2015 - 10.04.2020

7 077 467,60

5 542 236,33

1 535 231,28

 

Nazwa Beneficjenta: Szpital SOLEC Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa