PDF Drukuj

 

Szpital1. PRAWO UBEZPIECZONEGO DO LECZENIA SZPITALNEGO
Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego w każdym szpitalu na terenie kraju, który zawarł umowę z Funduszem, na podstawie skierowania lekarza, lekarza stomatologa lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania.


2. WYBÓR SZPITALA
w NFZ daje ubezpieczonym możliwość wyboru spośród wszystkich szpitali w całym kraju, które mają zawarty kontrakt w NFZ. Powstanie NFZ likwiduje konieczność uzyskiwania promes. Każdy szpital na terenie kraju, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń, jest dostępny dla każdego ubezpieczonego


3. LEKI W SZPITALU
Ubezpieczonemu przyjętemu do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczonych dla osób potrzebujących całodobowej lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy doraźnej, zapewnia się bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.


4. ZAGROŻENIE ŻYCIA, PORÓD
W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania, a uprawnienie do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, można potwierdzić w terminie późniejszym.


5. NAGŁE ZACHOROWANIA
W przypadku:
- nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia;
- stanu zagrożenia życia;
- porodu;

karta ubezpieczenia zdrowotnego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń w ramach tego ubezpieczenia, mogą być przedstawione w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, o ile chory nadal przebywa w szpitalu.
Jeżeli przedstawienie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu nie jest możliwe w ciągu 30 dni od rozpoczęcia leczenia, dokument może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych.
W razie nie przedstawienia karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu w terminach omówionych powyżej, lub w przypadku gdy ubezpieczony nie opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne, przez okres dłuższy niż miesiąc, świadczenie zostaje udzielone na koszt ubezpieczonego. Prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa po upływie 30 dni od opłacenia składki.
Późniejsze niż 37 dni przedstawienie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego nie może stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów, albo ich zwrotu.
Jeśli jednak, z powodu nieopłacenia składek, ubezpieczenie wygasło to zapłacenie zaległych składek z odsetkami nie zwalnia z obowiązku pokrycia kosztów udzielonego świadczenia zdrowotnego.

Przepisów wyżej omówionych nie stosuje się do świadczeń zdrowotnych udzielanych dzieciom od dnia urodzenia do ukończenia 6 miesiąca życia. W tych przypadkach nie ma konieczności przedstawiania karty ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.


6. ŚWIADCZENIA PONADSTANDARDOWE
Świadczenia zdrowotne będące świadczeniami ponadstandardowymi finansowane są ze środków własnych ubezpieczonego. Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za te świadczenia. Świadczenia te nie są również finansowane z budżetu państwa.

WYKAZ PONADSTANDARDOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:
a) Zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne w przypadkach nie będących następstwami choroby wrodzonej , urazu, choroby lub następstw jej leczenia;
b) Operacje zmiany płci;
c) Świadczenia z zakresu stomatologii inne niż określone w wykazie podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych;
d) Świadczenia z zakresu akupunktury, z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z leczeniem bólu